AbbaAng Iyong pagmamahal:

Hindi sasapat ang sangkalakawan,

Hindi kailanman masusukat ninuman—

Sadyang tunay na walang hangganan.


Ang Iyong kabutihan:

Damang-dama sa kaibuturan ng sangkatauhan,

Damang-dama lalo na sa aming kagipitan—

Sadyang pinagpala Ka magpakailanman.


Ang Iyong ganda:

Walang kawangis,

Walang bahid—

Mukhang walang hugis, pinakatatangi.


Abba, sa Iyong pag-ibig

Ako ay taimtim na tumatangis!


Dilat man o nakapikit,

Abba, Iyong matimyas na mukha ang aking minimithi.


Mahal kita, Abba!

Mahal kita, Abba.


Salamat Ama!

Salamat, Ama.Tagalog Translation

(Not verbatim)Your love:

Not even the universe can come close;

Not one; no one can ever measure—

The true infinite defying space and time.


Your goodness:

Conquers every being;

Conquers all adversities—

Grace blessed eternally.


Your beauty:

None can’t come close;

None, not a flaw!

Shapeless face, I’m in awe!


Abba, I am in awe of you!

I am so in awe of you.


Awake or asleep,

Abba, I long to see Your face.


I love You, Abba!

I love you, Abba.


Thank You, Father!

Thank You, Father.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s